logo

Leverings- en betalingsvoorwaarden

van MVT.com, statutair gevestigd te Sevenum

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn overeenkomstig het gestelde in lid 2 van toepassing op al onze aanbiedingen, alsmede op alle overeenkomsten welke door ons met derden zijn of zullen worden aangegaan.
1.2 Indien een derde eigen algemene voorwaarden hanteert die op de te sluiten overeenkomst van toepassing zijn, dan prevaleren onze algemene voorwaarden. Wenst een derde van onze voorwaarden af te wijken dan dient dit expliciet en schriftelijk gemeld te worden. Afwijkingen van onze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover dit schriftelijk door ons is bevestigd.
1.3 Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van onze personeelsleden en/of vertegenwoordigers verbinden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging.

Artikel 2. Algemeen
2.1 In onze voorwaarden wordt verstaan onder "verkoper", MVT.Com. en haar handelsagenten. Onder "afnemer" wordt verstaan degene die bij de handelsagent of vertegenwoordiger van de verkoper of bij de verkoper zelf een order heeft geplaatst.

Artikel 3. Offertes en orders
3.1 Alle aanbiedingen van ons zijn geheel vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd, zij vervallen 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor een daaruit voortkomende opdracht gedurende 14 dagen in beraad te houden, tenzij binnen die termijn door ons wordt geleverd.
3.2 Verkoper is eerst gebonden aan orders, ook indien aangenomen door handelsreizigers, wederverkopers en andere tussenpersonen, nadat verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd onder mededeling van de levertijds- en, zo gewenst, de installatietermijn. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet-schriftelijke bevestiging, bijvoorbeeld bij spoedleveranties, is voor de koper.

Artikel 4. Prijs
4.1 De prijzen genoemd in de orderbevestiging aan de afnemer zijn gedurende 1 maand vast. Na deze periode van een maand mogen de prijzen worden aangepast.
4.2 Wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht (opdrachtbevestiging) brengt wijziging in de overeengekomen prijs, die alsdan naar gelang van de verandering zal worden gecorrigeerd.

Artikel 5. Orderbehandeling en uitvoering
5.1 De verkoper zal aan de orders alle aandacht geven en deze zorgvuldig uitvoeren.
5.2 De verkoper is bevoegd een met afnemer gesloten overeenkomst eenzijdig te annuleren of uitvoering van de aanvaarde order op te schorten in geval van vertraging in de fabricage en/ of verzending dan wel op grond van andere de levering tijdelijk verhinderende omstandigheden, alles zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Wijziging in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook moet door de afnemer tijdig en schriftelijk aan de verkoper worden medegedeeld. Wordt de wijziging evenwel mondeling of telefonisch doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging geheel voor rekening van de afnemer. Verkoper is bevoegd om eenzijdig geringe wijzigingen aan te brengen in geoffreerde constructie, vorm en kleur. Indien blijkt dat voorgenomen montage/reparatie/constructie om technische redenen niet op de geplande wijze kan worden uitgevoerd dan is de verkoper bevoegd de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zulks de afnemer aanspraak geeft op schadevergoeding.

Artikel 6. Levering
6.1 De verkoper streeft ernaar de zaken te leveren op of omstreeks de in de offerte-bevestiging opgegeven leveringstermijn. Overschrijding dan wel andere wijziging van leveringstermijn door welke oorzaak dan ook geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere hiermee verbandhoudende overeenkomst.
6.2 De afnemer is verplicht de gekochte goederen op eerste verzoek van verkoper af te nemen. Indien de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van de verkoper niet uit zijn magazijn afgenomen worden is hij gerechtigd de goederen te separeren en voor rekening en risico van de afnemer op te slaan, zulks onverminderd ons recht van de koopprijs te vorderen.

Artikel 7. Betaling
7.1 De koper wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te hebben erkend, indien hij daartegen niet binnen drie dagen na factuurdatum schriftelijk heeft geprotesteerd.
7.2 Betaling bij levering zonder montage: D.m.v. bankgarantie of bij levering van materialen.
7.3 Bij levering met montage: contant of volgens betalingstermijn middels factuur.
7.4 Indien binnen 7 dagen na bevestiging van de offerte een bankgarantie wordt gesteld voor het gehele bedrag dan kan het gehele bedrag bij aflevering c.q. na montage binnen twee dagen na de factuurdatum worden voldaan. Garantie gaat in na 100% betaling conform de opdrachtbevestiging. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven respectievelijk afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn zal aan afnemer, zonder enige ingebrekestelling, boven het door hem verschuldigde bedrag een vertragingsrente in rekening worden gebracht van 10% per maand of gedeelte van de maand.
7.5 Alle kosten vallende op de inning van het verschuldigde bedrag inclusief vertragingsrente, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het totaal te vorderen bedrag met een minimum van € 250,-- excl.  B.T.W.
7.6 Alle betalingen dienen zonder enige compensatie te geschieden op een van onze bankrekeningen.
7.7 Onze vertegenwoordigers, handelsagenten en/of monteurs zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. Eigendom
8.1 De geleverde zaken blijven, zolang zij als zelfstandige zaken zijn te onderscheiden, het eigendom van verkoper totdat de afnemer aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichting tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan.
8.2 Bij niet tijdige betaling heeft de verkoper het recht de geleverde niet- en gemonteerde goederen terug te halen en onder berusting te nemen tot de vordering geheel door de afnemer is voldaan. Voor eventuele schade die hieruit of hierdoor aan de zaken of anderszins ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 9. Garantie
9.1 Garantie verplichtingen gelden slechts voor zover zij expliciet, schriftelijk en voor bepaalde tijd zijn overeengekomen.
9.2 Gedurende een periode van 1 jaar na de levering wordt garantie verleend op de fabricage- en/of constructiefouten van de geleverde materialen, terwijl op de overige producten een garantie wordt verleend voor zover de desbetreffende fabrikant garantie heeft gegeven.
9.3 Afnemer dient in geval van garantie binnen een termijn van 14 dagen na het bemerken van een fout bij aangetekend schrijven hiervan kennis te geven aan verkoper, bij gebreke waarvan alle aanspraken jegens verkoper vervallen.
9.4 Aanspraken door afnemer anders dan op grond van garantie worden uitgesloten door verkoper. Voor geringe afwijkingen kan verkoper niet instaan.

Artikel 10. Reclames
10.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven van de afnemer ter zake van ondeugdelijkheid van door verkoper verrichte diensten of van de door ons geleverde zaken.
10.2 Reclames dienen zo spoedig mogelijk te geschieden en wel in geval van uitwendig waarneembare gebreken uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van het geleverde onder vermelding van de klachten. Bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens verkoper ter zake van  desbetreffende gebreken vervalt.

Artikel 11. Annulering
11.1 Annulering is, daar ieder product speciaal wordt vervaardigd, niet mogelijk tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
11.2 Bij eenzijdige annulering door de afnemer heeft de verkoper het recht nakoming te eisen, dan wel de keuze akkoord te gaan met het recht bij wijze van schadevergoeding tot maximaal 50% van de totaalwaarde van de opdracht aan de afnemer in rekening te brengen. Annulering door de verkoper zonder dat de afnemer hiervoor enige schadevergoeding kan eisen, is mogelijk indien bij nameting blijkt dat om technische redenen  verantwoorde montage niet mogelijk is.

Artikel 12. Montage
12.1 De afnemer is verplicht om die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor een montage/reparatie/constructie die soepel verloopt en zodat geen eigendommen van opdrachtgever beschadigd kunnen worden. Mochten de maatregelen door de afnemer getroffen niet toereikend zijn dan vallen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de afnemer. Indien deze maatregelen niet genomen zijn en verkoper moet wachten of nogmaals
terug komen dan kunnen deze kosten doorberekend worden.
12.2 Werkzaamheden die tijdens de montage/reparatie/constructie, anders dan oorspronkelijk overeengekomen, uitgevoerd moeten worden, worden apart in rekening gebracht.

Artikel 13. Geschillen
13.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen.
13.2 Alle onderdelen blijven eigendom van MVT.com, tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: